ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ บุญปลูก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :