ชื่อ - นามสกุล :ครูจันทนา ฤทธิศาสตร์
ตำแหน่ง :คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :